Saturday, October 15, 2011

Latihan : Mawar Angin


1. Namakan rajah di atas._______________________________________[1 markah]

2. Angka 3 di tengah rajah menunjukkan ____________________________[1 markah]

3. Angin lazim bertiup dari arah __________________________________[1 markah]

4. Alat yang digunakan untuk merekodkan maklumat bagi rajah di atas ialah

_________________________________________________________[1 markah]

5. Rajah di atas menunjukkan angin pada bulan

_________________________________________________________[4 markah]

6. Nyatakan 2 angin lazim yang bertiup di Malaysia

(a)______________________________________________________

(b)______________________________________________________

[2 markah]

No comments:

Post a Comment

Apa-apa komen/pandangan amat dihargai :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...